Môže ma policajt bezdôvodne skontrolovať a prehľadávať na ulici?

Nedotknuteľnosť vás a vášho súkromia sa podľa zákona vzťahuje na všetky veci, ktoré máte pri sebe, a teda aj na oblečenie.

Osobnú prehliadku môže policajt vykonať len vtedy, ak má dôvodné podozrenie, že vlastníte dôležitú vec v súvislosti s trestným konaním. Musí mať však sú- hlas súdu alebo prokurátora. Osobnú prehliadku vždy vykonáva osoba rovnakého pohlavia, ktorá potom spíše písomnú zápisnicu.

policia-puta-zlodej-lupic

Policajt má právo presvedčiť sa, či nemáte pri sebe zbraň. Ak ju máte, bude vám odobratá, pretože môže byť nebezpečná a ohrozovať život a zdravie policajtov. V tomto prí- pade už ale ide o bezpečnostnú prehliadku, nie osobnú.

Pokiaľ nie ste zadržaný, zatknutý alebo braný do väzby, bezpečnostná prehliadka sa musí vykonať zákonne – len ohmatom. Ak by sa u vás našla podozrivá vec, polícia bude od vás požadovať vysvetlenie. Ak by bola vec dôležitá pre trestné konanie, ste povinný ju vydať polícii. Inak vám môže byť odňatá. O zákroku sa následne spíše záznam na polícii.

viac info :

  • Ústava SR, článok 16, ods. 1
  • Trestný poriadok v znení noviel, zákon č. 301/2005 Z.z.
  • Z. z. o Policajnom zbore v znení noviel, zákon č. 171/1993, § 22, § 24, § 25, § 26

Zdroj : www.matepravo.sk

 

logo