isvovo

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky fourtwenty.sk

(ďalej len ako “VOS”). predávajúcim sa v zmysle týchto VOS označuje, FOURTWENTY, s.r.o. so sídlom Na stanicu 1056/16A
010 09 Žilina. IČO: 51052270, DIČ: 2120593101, IČ DPH: SK2120593101, Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka číslo 68507/L (ďalej uvádzaný len ako “predávajúci”).

Kontaktnými údajmi na predávajúceho sú: fourtwenty420skcz@gmail.com , zákaznícka podpora formou mailu, telefónny kontakt  0948 489 705           .

 1. fourtwenty.sk je internetovým predajcom oblečenia, doplnkov. Týmto sa portál predávajúceho rozumie ako online katalóg s možnosťou objednania online – formou internetu.
 2. Pri objednávaní tovaru online formou uvádza spotrebiteľ nasledujúce údaje:

– Pri objednávaní a nakupovaní fyzickou osobou, ktorá nebude naďalej využívať náš tovar ako predmet svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, či povolania, nám poskytujete údaje: Meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo.

– V prípade nákupu tovaru súvisiaceho s vaším predmetom podnikania, uveďte pri objednávke vaše obchodné meno, IČ, DiČ, miesto / Adresu (sídlo podnikania)

3. Pri odoslaní skompletizovanej objednávky bude Vaša objednávka spracovaná, a o jej priebehu sa dozviete formou emailovej notifikácie. Doručenie tovaru je najneskôr 72 hodín od odoslania objednaného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje zaslať objednaný tovar najneskôr do 72 hodín od odoslania objednávky formou dobierky Slovenskej Pošty, kuriérskej spoločnosti, prípadne vlastného kuriéra – v prípade, že tovar nebol odoslaný a jeho dodanie je zdržané neovplyvniteľnými skutočnosťami, je obchodník povinný klienta bezodkladne informovať formou emailu. O akýchkoľvek zmenách, dodatočnom uplatnení zľavového kupónu bude spotrebiteľ oboznámený formou emailu.

4. Predajca obvykle expeduje tovar do 48 hodín formou zmluvného prepravcu. O dodaní tovaru budete informovaný emailom. Predajca sa zaväzuje, že zmluvnému predajcovi poskytne len nevyhnutné osobné údaje pre dodanie zásielky, týmito údajmi rozumieme: meno, adresu, telefónne číslo.

5. Daňový doklad, faktúru, ktorá je daňovým dokladom – zasielame emailom. Riadime sa ekopolitikou a takto šetríme životné prostredie. Túto faktúru dostane kupujúci na email uvedený pri objednávaní tovaru  od predávajúceho. Tovar sa označuje za doručený prevzatím zásielky kupujúcim, prípadne poverenej tretej osoby na prevzatie danej zásielky. Ak kupujúci vyžaduje faktúru v papierovej podobe, predajca ju na vyžiadanie zašle.

6. Objednávky uskutočnené v našom elektronickom obchode sú záväzné. Objednávku je podľa zákona možné vrátiť predávajúcemu do 14 dní. Vrátený poškodený, v prípade textilu praný tovar nie je možné vrátiť inak, ako spôsobom reklamácie za predpokladu, že tovar je vadný. Systém reklamovania našich produktov, je uvedený v reklamačných podmienkach.

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, nedostupnosti materiálu potrebného na výrobu tovaru, prípadne z dôvodu vykonávanej údržby na zariadeniach, ktorými sú naše produkty vyrábané. Predajca sa zaväzuje a podľa zákona je povinný o tejto skutočnosti zákazníka informovať a vrátiť zaplatenú zálohu za tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to formou prevodu na účet.

8. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Kupujúci má právo tovar odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom” obchode. Odskúšaní tovaru sa absolútne nerozumie využívať tovar po dobu 14 dní a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci je pri vrátení tovaru povinný  zaslať písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením údajov danej objednávky, čísla účtu  pre finančné vysporiadanie. Týmto odstúpením od zmluvy sa ruší aj každá ďalšia doplnková zmluva týkajúca sa tejto objednávky. V prípade odstúpenia od zmluvy, je potrebné tovar zaslať na adresu Matej Bohunčák, Hraničiarov 1202/16, 028 01 Trstená.

– odstúpením od zmluvy sa kupujúci zaväzuje doručiť nepoužívaný tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odoslanú zásielku odporúčame poistiť. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy a dodržaní podmienok zo strany spotrebiteľa  predávajúci vráti kupujúcemu  všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil. Predávajúci však nie je povinný uhradiť náklady za iný spôsob doručenia, ktoré si zvolil kupujúci, ale iba najlacnejší dostupný spôsob dodania.

– pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci všetky náklady spojené so zasielaním tovaru.

9. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim a doručení použitého či poškodeného tovaru, alebo v prípade, že je hodnota tovaru znížená v dôsledku zlého zaobchádzania s tovarom, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške opravy daného produktu.

10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je :

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru, ktorý bol na základe požiadavky kupujúceho vyrobený na mieru, či tovaru určeného osobitne pre jednotlivého kupujúceho.

11. Kúpna cena tovaru Vám bude tiež potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

12. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátanie všetkých daní – ceny sú konečné, sme platcom DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

13. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Odporúčame, aby kupujúci nepreberal poškodenú zásielku.

 1. Ochrana osobných údajov

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

14.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim, a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode www.fourtwenty.sk

14.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.fourtwenty.sk, org pri registrácii v internetovom obchode www.fourtwenty.sk, alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky, alebo pri registrácii na internetovom obchode www.fourtwenty.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho

14.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

14.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 16.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

14.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

14.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

14.9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

 1. a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 2. b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 3. c) účel spracúvania osobných údajov,
 4. d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
 5. e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

– poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je

Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

– okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

– tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

– okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

– tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

– okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

– formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

– tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

15. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 16.14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

16.11. Právo kupujúceho podľa bodu 16.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

16.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

16.13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

16.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 16.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.16.15. Ak kupujúci uplatní svoje právo

1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

16.16. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

16.17. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

16.18. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

16.19. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 16.9., 16.10. 1/, 3/ až 6, a bodu 16.12. až 16.14. vybaví predávajúci bezplatne.

16.20. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 16.10. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

16.21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 16.19. a 16.20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

16.22. Obmedzenie práv kupujúceho podľa bodu 16.11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 1. Kupujúci po odoslaní objednávky, či registrácii môže dostávať správy o ponukách tovarov, pribúdajúcich benefitov, súťažiach a službách predávajúceho. Objednávateľ môže nastavenie emailových notifikácii zmeniť prihlásením do svojho užívateľského účtu.
 2. Zaškrtnutím políčka pri registrácii, alebo objednávaní tovaru bez nutnosti registrácie, zákazník súhlasí, že si tieto VOS prečítal, v plnom rozsahu ich porozumel.
 3. Oznámenie o zmene obchodných podmienok si predávajúci ako povinnosť plní pridaním oznámenia pod tieto obchodné podmienky. Uvedie tak dátum poslednej zmeny, ktorou obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a v plnom rozsahu nahradzujú predchádzajúce VOS
 4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
 5. Všeobecné obchodné podmienky portál www.fourtwenty.sk nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, ktorou sa považuje zaslanie objednávky formou internetového obchodu/katalógu, emailovej záväznej objednávky, telefonickej objednávky a následného potvrdenia formou emailu.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 24 mesiacov.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
 2. “Predávajúci” je  FOURTWENTY, s.r.o. so sídlom Na stanicu 1056/16A, 010 09 Žilina. IČO: 51052270, DIČ: 2120593101,  IČ DPH: SK2120593101 Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka číslo 68507/L
 3. “Kupujúci” je spotrebiteľ tovaru (,, Kupujúcim je spotrebiteľ , t.j fyzický osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 531/1991 Zb. ” )
 4. Podnikatelia a právnické osoby berú na vedomie, že podmienky záruky (záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a  kupujúcim sú upravené obchodným zákonníkom.
 5. Záruka sa nevzťahuje na tovar, s ktorým bolo manipulované jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • pranie tovaru nad 40°,
  • žehlenie priamo cez potlač,
  • naťahovanie potláčanej textílie.

  Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

  Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho na adrese FOURTWENTY, s.r.o.  Na stanicu 1056/16A, 010 09 Žilina. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

  Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

  Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

  Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 6. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

  Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na reklamačný list = kliknite pre stiahnutie reklamačného listu.Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

  Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

  Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

  Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

  Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

  Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

  Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 7. Alternatívne riešenie sporov Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na fourtwenty420skcz@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tento reklamačný poriadok nadobúda svoju platnosť spolu s VOS 20.08.2016. Zmeny reklamačného poriadku a VOS budú oznámené.

Kontaktné údaje

www.fourtwenty.sk

Ing. Matej Bohunčák

Ing. Peter Brezovský

FOURTWENTY, s.r.o.
Na stanicu 1056/16A
010 09 Žilina

 

IČO: 51052270
DIČ: 2120593101
IČ DPH: SK2120593101
Tel. 0948 489 705
E-mail: fourtwenty420skcz@gmail.com

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka číslo 68507/L

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1. E-mail: za@soi.sk.

Dodanie tovaru:

 1. tovar je zasielaný formou dobierky Slovenskej pošty

Spôsoby platby

 • za tovar je možné zaplatiť na náš účet s uvedením príslušného variabilného symbolu, ktorým je číslo objednávky
 • Za tovar je možné zaplatiť v hotovosti až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi
 • Za tovar je možné zaplatiť formou platobnej brány paypal.com, ktorá je bezpečná.

Sadzobník prepravy

 • Dobierka slovenskej pošty: 3,6 eura
 • Dodanie do Českej republiky 5 eur